Email: anninhvnn@gmail.com Hotline: (+84) 94.233.6363

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

QCVN 04:2019/BXD

Tải tài liệu: Tại đây

Đối tác